0472 55 23 80 els@savanto.be

Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook tussen SAVANTO en de klant.
 • Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf.
 • Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 • SAVANTO is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten, of onderdelen daarvan.

Offertes en prijzen

 • Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van SAVANTO zijn onder voorbehoud van tikfouten. Voor de gevolgen van tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Offertes dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. SAVANTO kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk akkoord van SAVANTO.

Schriftelijke Bevestiging

 • De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 30% van de aannemingssom. SAVANTO behoudt zicht het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

Aanlevering van gegevens 

 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SAVANTO aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.
 • Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort.
 • Het door de klant aan SAVANTO geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen SAVANTO en de klant.
 • Gegevens die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten.
 • Indien klant informatie niet of te laat aanlevert, dan kan zijn project automatisch tijdelijk op non-actief worden gezet. Het project wordt opnieuw ingepland zodra de betreffende informatie is aangeleverd. Het tijdelijk op non-actief zetten kan een invloed hebben op de levertijd en heeft mogelijks een meerkost tot gevolg.

Levertijd 

 • De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door SAVANTO wordt ontvangen.
 • Projecten worden opgenomen in de planning zodra de goedgekeurde offerte door SAVANTO is ontvangen.
 • De door SAVANTO opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Het project wordt door SAVANTO aan de opdrachtgever opgeleverd door het zenden van een e-mailbericht met duidelijke vermelding ‘OPLEVERING’ en alle elementen of link naar de elementen die opgeleverd worden.
 • Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan SAVANTO de uitvoering van een fase opschorten totdat de opdrachtgever de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd
 • Projecten worden enkel definitief opgeleverd indien alle openstaande facturen door klant werden voldaan.
 • Indien een project door toedoen van de klant 60 dagen of meer op non-actief staat, dan behoudt SAVANTO steeds het recht om het resterende projectbudget te factureren als zou het project volledig opgeleverd zijn.

Wijziging opdracht

 • Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan verhoging van de kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit verlaging van de kosten ontstaat als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de klant.
 • Indien SAVANTO, door omstandigheden op het moment van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is SAVANTO gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen.

Rechten van intellectuele eigendom 

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven te allen tijde eigendom van SAVANTO.

Eigendomsvoorbehoud

 • Zo lang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen/diensten eigendom van SAVANTO. In geval de klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover SAVANTO niet nakomt is SAVANTO zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen of onbeschikbaar te maken, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van SAVANTO op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

Betalingsvoorwaarden

 • Alle facturen moeten betaald worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
 • Elk protest van een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 werkdagen na de verzendingsdatum van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan SAVANTO.
 • Niet betaling van de factuur op de vervaldag kan door SAVANTO worden beschouwd als verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever.
 • Protest, van welke aard ook, door de opdrachtgever schort de verplichtingen (met inbegrip van de betalingsverplichtingen) van de opdrachtgever niet op.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt en/of andere bepalingen van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet naleeft, heeft SAVANTO het recht de geleverde goederen terug te nemen of onbeschikbaar te maken.

Aansprakelijkheid

 • De opdrachtgever vrijwaart SAVANTO in hoofdsom, interesten en kosten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) te lijden of geleden hebben.
 • Voor zover SAVANTO bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveringen van derden, kan SAVANTO op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit deze relaties.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan SAVANTO slechts aansprakelijk zijn voor een schadevergoeding die beperkt is tot het tussen SAVANTO en de opdrachtgever overeengekomen factuurbedrag.
 • De aansprakelijkheid van SAVANTO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant SAVANTO binnen de 48 u na het ontstaan van de schade onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SAVANTO ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SAVANTO in staat is adequaat te reageren.
 • Iedere aansprakelijkheid van SAVANTO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • SAVANTO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade, noch direct, indirect of gevolgschade, met inbegrip van winstderving, voortvloeiend uit een claim of een gebeurtenis.
 • Met het oog op de dienstverlening kan SAVANTO het opportuun achten informatie over de opdrachtgever over te maken aan derden buiten Europa, die geen wetten hebben ter bescherming van data vergelijkbaar aan deze in Europa. De opdrachtgever aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden.
 • SAVANTO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • SAVANTO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. SAVANTO wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan SAVANTO aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de schrijfwijze (incl. taalfouten) van de publicatie. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 • Aangezien de opdrachtgever eigenaar is/wordt van de website, kan hij ook onveilige handelingen stellen. SAVANTO kan op geen enkele manier de veiligheid garanderen indien de opdrachtgever (of een derde namens de opdrachtgever) zelf configuraties doorvoert buiten het aanmaken van content voor de website. SAVANTO draagt in deze gevallen geen enkele aansprakelijkheid.
 • SAVANTO doet alle inspanningen om de veiligheid van haar systemen te waarborgen. Echter kan geen enkele dataopslag of transfer 100 % veilig gegarandeerd worden. De opdrachtgever aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening.

Overmacht

 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat SAVANTO door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van SAVANTO kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • Eventuele reeds geleverde prestaties door SAVANTO tot aan het moment van de overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Duur en beëindiging 

 • Indien de klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft SAVANTO het recht alle met de betrokken klant gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van SAVANTO op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

Geheimhouding

 • Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 • SAVANTO is gerechtigd de geleverde diensten in de eigen website op te nemen van zodra het project voor de buitenwereld beschikbaar is. SAVANTO kan het geleverde project aanwenden in zijn eigen commerciële communicatie.

Klachten

 • Klachten met betrekking tot leveringen of uitvoering van de overeenkomst in het algemeen, moeten SAVANTO schriftelijk bereiken binnen de 8 werkdagen na uitvoering/levering. Na deze periode wordt de opdracht geacht definitief te zijn opgeleverd en aanvaard door de klant.
 • Bij tijdige en gegronde bezwaren zal SAVANTO alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een kosteloze herstelling te doen. Hierbij ontstaat in generlei mate enig recht op een vergoeding voor de klant.
 • Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.
 • Een klacht schort verplichtingen van de klant niet op.

Waarborg

 • De garantie bestaat erin dat SAVANTO te harer keuze, alles in het werk zal stellen om te trachten aangemelde gebreken te herstellen of daarin te voorzien.
 • Modules (al dan niet betalend): SAVANTO verleent met betrekking tot al dan niet in licentie gebruikte modules van derden en de daarbij horende documentatie geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, betreffende – onder meer, maar daartoe niet beperkt – de kwaliteit of de geschiktheid en/of geëigendheid voor een bepaalde toepassing. SAVANTO garandeert evenmin dat de toepassing van de software sto­ringsvrij of zonder fouten zal zijn.
 • Wanneer aan SAVANTO binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot protest. Na deze periode van 30 dagen worden gebreken en bugs door SAVANTO indien mogelijk en op voorwaarde dat SAVANTO deze opdracht wenst te aanvaarden, opgelost en aangerekend in regie.

Nietigheden

 • De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg.
 • De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte en leunt inhoudelijk zo dicht mogelijk aan bij de inhoud en intentie van de oorspronkelijke bepaling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op alle verbintenissen uit deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Hasselt.